Skip to main content

ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿಥಿ!!!

NITK. ಈ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದದವರಿಗೆ KREC ಎಂದೇ ಪರಿಚಯ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಙ್ನಾನ ಕಾಲೇಜೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. CETಯನ್ನೂ ಮೀರಿದ AIEEE ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ನಮ್ಮ NITKಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬಹುಷಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ NITK ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗಿಂತಹ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ! ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ NITKಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಅತಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯವರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನ್ನನ್ನು "ಏನಯ್ಯಾ? ನೀನು ಇವನ ಮಗ ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳ್ದಿದ್ದೀಯ!" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು "ಏನ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀಯಪ್ಪ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ "NITK ಸುರತ್ಕಲ್" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವರು "ಏನು??? CETಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ... ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂಥ ಕಾಲೇಜಾ ಸೇರೋದು? RV ಅಥವಾ PES ಸೇರೋದು ತಾನೆ!" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ! ಇಂಥವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "NIIT ನಾ???" ಎಓದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದಿಂದ "ನಾನು NIIT ಅಲ್ಲ! NITKಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂಕಲ್!!!" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ! IITಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರುವ ಹಲವರಿಗೆ ಅದ್ಯಾಕೋ NITಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದೆಂಥ ಅನ್ಯಾಯ?? ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು IITಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರಾಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ NITK...

Comments

Rushme said…
Hey nanage haage annisuvudhilla....Suratkal tumbaa varshagallinda POPULAR aagidhe NIT Suratkal gotthilade iruvavaru iddare andhre nanage ascharyada sangathi....Yene aadharu...allinda odhi ole kelasaddhalidda mele adhe jana matte bandu nimmana hogaluthare :)

Popular posts from this blog

Detachment Theory

A psychological and evolutionary theory that attempts at explaining human behaviour is the Attachment Theory, mainly propounded by a John Bowlby, whose basic tenet is that infants need to develop a relationship with atleast one parent or a caretaker for its natural development to occur smoothly. This relationship, that Bowlby talks of, exists mainly between the 'caregivers' and infants aged 6 months to 2 years old. Bowlby published the full theory in his trilogy Attachment and Loss, and his Attachment theory has since become "the dominant approach to understanding early social development, and has given rise to a great surge of empirical research into the formation of children's close relationships". 


While this theory does supposedly explain attachment of infants with their 'caregivers', what still eludes my mind is the nature of the myriad other attachments we have, all of which affect our behaviour, and psychological state equally, or maybe even more th…

May God Help Me - Farewell NITK

The NITK Chapter is officially closed. As Bangaloreans, we have had plenty of rants against college. But after the exodus dawns the epiphany that things weren't so miserable at NITK after all. Now that I'm back home, I've been able to see the very thin silver lining beneath those very, very dark clouds that made these past four years pretty rough.


The Department:


After a fairly successful series of exams(barring the JEE of course!), I landed up in a class of 73 other souls, who, like me, had screwed up just the one exam but had fared pretty well in the AIEEE and landed in the most sought-after branch in the most sought-after NIT, only behind the IITs and BITS Pilani. Although I felt from the curriculum book when I first looked at it that our courses were very well-structured, I must admit that quite a few of them were mostly rote-mugging courses sugar-coated to sound cool. The Department and Its Presiding Diety always kept us on our toes. Assignments, projects or those excru…

Unseen Bangalore: Lakes - Part 2

The last few months have been just great personally and professionally thanks to some very dear people, and I'm more than looking forward to the latter half of the year! But as I sit at my computer on a raining May night in perfect coffee-pakoda weather in the comfort of my room nursing a fever, I return to the blogging scene, hoping to show you some new places to see, and explore.
The history of Bangalore is quite well-documented. The common story of Ballala, the Hoysala king being offered boiled beans by a helpful woman, though fancy, isn't historically true. Inscriptions unearthed at the 1200-year old magnificent temple at Begur, speak of a battle of BengaLooru during the 9th century AD. However, the objective of this post is partly to pay homage to the visionary founder of Bangalore, Kempegowda I
Not many people are aware that Kempegowda was a chieftain of Yelahanka. (In his honour, the BBMP christened Yelahanka as the Kempegowda ward and started its ward-numbering system …